بلاگ فارسی Persian Blog

The Collision of Human Society and the Animal World

Poignant yet incredible shots depicting the collision of human society and the animal world.  1. A white rhinoceros, a near-extinct species, about to be released into the wild, Botswana. A single kilo of their horn worth £20-50,000, used for...

Read More

ارزیابی قانون کنترل پسماند مواد غذایی در فرانسه

امیر راه‌داری، مشاور بین‌المللی پایداری و مسئولیت اجتماعی در تحلیلی که با عنوان «ارزیابی قانون کنترل پسماند مواد غذایی در فرانسه» در اختیار تجارت‌ن...

Read More